Close
Skip to content

Izmjere

Izmjere za izvođače, investitore, projektante

Izmjera svih vrsta radova i objekata sa izradom nacrta i dokaznicom kaon a mjera, izmjerene vrijednosti i podaci mogu se dostaviti u obliku gotovih izvještaja i nacrta te DXF točki u 2D, 3D direktno u CAD system.

Vršimo precizne i financijski povoljne usluge svih vrsta mjerenja:

  • GRAĐEVINSKI ISKOPI: široki iskop, kanali, produbljenja, okna
  • FASADA: ukupne površine, površine otvora, balkona
  • INTERIJERA: zidova, tlocrta, kuhinja
  • KROVOVA: površine ravnih I kosih krovova
  • OKUĆNICA, PRILAZNIH PUTEVA, STEPENIŠTA
Nastavi čitati

Za izradu nacrta uzimaju se rubne točke iskopa sa dubinom iskopa te se u softveru izrađuje nacrt sa ucrtanim kotama dužina i visina iskopa te program izračunava volumen iskopa u m3 .

Nastavi čitati

Dokaznica mjera sa svim vrijednostima dužina ,visina i volumena je sastavni dio izvještaja kao i google karta sa ucrtanom lokacijom i koordinatama lokacije gdje je izvršena izmjera iskopa.

Moguće je vršiti izmjeru širokog iskopa, produbljenja, iskopa kanala i šahti,nasipavanja postojećih iskopa oko objekata.

MOGUĆNOST IZRAČUNAVANJA KOLIČINA ISKOPA PRIJE POČETKA RADOVA!

Vaš izvještaj volumena iskopa sa nacrtom biti će spreman za Vas u roku 24 sata!